Aktivoi laaja telemarkkinointikielto

Syötä yllä olevaan kenttään puhelinnumerosi. Näin liityt kannattajajäseneksi ja käyttöösi aktivoituu telemarkkinointikielto. Jäsenyys uusiutuu automaattisesti vuosittain, mikäli sitä ei irtisanota (veloitus puhelinlaskulla). Hinta on ainoastaan 6 euroa / vuosi, ei muita kuluja.

Voit aktivoida palvelun myös verkkomaksulla

Onko myös ystäväsi kyllästynyt telemarkkinointiin?

Valittiko ystävä tai perheenjäsen puhelinmyyjästä? Vinkkaa hänelle telemarkkinointikiellosta - se on helpoin tapa päästä eroon rasittavista kaupustelijoista!

Katso tästä kaikki kieltolistalla olevat yritykset

TIETOSUOJASELOSTE

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki (1050/2018)

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Telemarkkinointiliitto ry
Y-tunnus: 2301229-0
Osoite: PL 110, 00131 Helsinki
Sähköposti: info@stml.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Tuomas Reunanen
Suomen Telemarkkinointiliitto ry
PL 110, 00131 Helsinki

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Suoramarkkinointikieltoihin liittyvä rekisteri. Rekisterinpitäjä käsittelee rekisterissä jäsentensä sekä potentiaalisten jäsentensä ja näiden edustajien henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperusteet

Rekisterin tarkoituksena on käsitellä ja hallita Rekisterinpitäjän rekisteröityjen luonnollisten henkilöiden puolesta saamiensa valtuutusten nojalla:

 • Suomessa suoramarkkinointia harjoittaville yrityksille (”yritykset”) toimittamia suoramarkkinointikieltoja (”suoramarkkinointikielto”);
 • Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille (”Traficom”) ja/tai maistraateille toimittamia kieltoja luovuttaa tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin (”tietojen luovutuskielto”); ja
 • edellä mainittujen kieltojen laiminlyöntien johdosta yrityksille, Traficomille, maistraateille, Tietosuojavaltuutetulle ja/tai tuomioistuimille toimitettuja vaatimuksia (”jatkotoimet”).

Rekisterinpitäjä voi käsitellä tietoja tietosuojalainsäädännön puitteissa sen omissa rekistereissä.

Henkilötietojen käsittely perustuu Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen ja jäsensuhteen hoidon osalta Rekisterinpitäjän ja jäsenen välisen sopimuksen TAI jäsenyyden täytäntöönpanoon.

5. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

5.1 Suoramarkkinointi- tai tietojen luovutuskiellon tehneen luonnollisen henkilön yksilöinti- ja yhteystiedot:
 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Kotipaikka
 • Puhelinnumero
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite

Jos rekisteröidyn henkilön puhelinnumero on salainen, ainoastaan se, eikä mitään muita henkilön tietoja, merkitään rekisteriin.

5.2 Tiedot suoramarkkinointi- ja tietojen luovutuskielloista sekä jatkotoimista
 • Tieto siitä, mille yrityksille Rekisterinpitäjä on toimittanut kunkin rekisteröidyn luonnollisen henkilön puolesta suoramarkkinointikiellon.
 • Tieto siitä, onko Rekisterinpitäjä toimittanut kunkin rekisteröidyn luonnollisen henkilön puolesta Traficomille ja/tai maistraateille tietojen luovutuskiellon.
 • Tieto siitä, mihin jatkotoimiin Rekisterinpitäjä on ryhtynyt kunkin rekisteröidyn luonnollisen henkilön puolesta.
5.3 Rekisterissä olevien tietojen säännönmukaiset tietolähteet

Yllä olevan kohdan 5.1 mukaiset tiedot saadaan rekisteröidyiltä luonnollisilta henkilöiltä itseltään heidän valtuuttaessaan Rekisterinpitäjän toimittamaan puolestaan suoramarkkinointi- ja/tai tietojen luovutuskieltoja.

Yllä olevan kohdan 5.2 mukaiset tiedot päivitetään rekisteriin, kun Rekisterinpitäjä suorittaa jatkotoimia rekisteröityjen luonnollisten henkilöiden puolesta.

Rekisterinpitäjä kerää tietoja sopimuksenteon yhteydessä, luonnollisten henkilöiden rekisteröityessä tai kun luonnollinen henkilö käyttää Rekisterinpitäjän palveluja. Rekisterinpitäjä kerää henkilötiedot pääasiassa luonnolliselta henkilöltä itseltään. Rekisterinpitäjä voi saada henkilötietoja myös muulta taholta, joka ilmoittaa luonnollisen henkilön Rekisterinpitäjän tarjoamaan jäsenyyteen.

Rekisterinpitäjä seuraa myös evästeitä ja luonnollisen henkilön vierailu sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen. Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Rekisterinpitäjän ulkopuolisista rekistereistä. Rekisterinpitäjä voi myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.

Rekisterinpitäjä käyttää evästeitä kerätäkseen tietoja verkkosivustojensa käytöstä. Rekisterinpitäjä käyttää myös istuntoevästeitä tallentaakseen kielivalinnat. Nämä kuitenkin poistetaan automaattisesti. Rekisterinpitäjä ei tallenna arkaluonteisia henkilötietoja.

Jos rekisteröity ei halua tietokoneellensa evästeitä, jotka keräävät Rekisterinpitäjän verkkosivustojen käyttötietoja, voi rekisteröity poistaa niiden valinnan selaimestaan. Se voi kuitenkin joissain tilanteissa vaikuttaa Rekisterinpitäjän verkkosivustojen käyttöön ja käyttökokemukseen.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterissä olevat luonnollisten henkilöiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet luovutetaan suoramarkkinointikiellon toimittamisen yhteydessä. Käytännössä Rekisterinpitäjä toimittaa kaikille tietokannassaan oleville yrityksille suoramarkkinointikiellon sähköisen nk. rajaus-/suodatinpalvelun, jota käyttämällä suoramarkkinointikiellon tehneiden Rekisterinpitäjän rekisteröityjen luonnollisten henkilöiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet suodattuvat pois yritysten suoramarkkinointilistoilta. Yrityksille ei siis toimiteta mitään sellaisia henkilötietoja, joita heillä ei olisi jo omissa rekistereissään.

Rekisterissä olevat luonnollisten henkilöiden nimi, osoite, henkilötunnus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite luovutetaan Traficomille ja/tai henkilön kotipaikan maistraatille tietojen luovuttamiskiellon toimittamisen yhteydessä.

Rekisterissä olevien luonnollisten henkilöiden nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite toimitetaan suoramarkkinointikieltoa laiminlyöneille yrityksille (vain nimi, henkilötunnus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), Traficomille ja maistraateille, Tietosuojavaltuutetulle sekä toimivaltaisille tuomioistuimille jatkotoimien yhteydessä.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä kunnioittaa henkilötietojen luottamuksellisuutta. Kaikki rekisterissä oleva tieto on ATK:lla käsiteltävää. Rekisterissä oleva tieto on tietokannassa, joka on suojattu salasanoin ja muin asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Tietojen käsittely, haku ja selaaminen tapahtuu autentikoitujen käyttöoikeuksien perusteella. Käyttöoikeudet myönnetään tietyille Rekisterinpitäjän työntekijöille ja johtohenkilökunnalle.

Rekisterinpitäjä hävittää vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot asiaankuuluvalla tavalla. Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojen käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Rekisterinpitäjän käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojen poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Rekisterinpitäjän oikeutettu etu;
 • saada henkilötiedot koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Rekisterinpitäjälle, Rekisterinpitäjä käsittelee kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että Rekisterinpitäjä ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Suomen Telemarkkinointiliitto ry, Tuomas Reunanen, PL 110, 00131 Helsinki.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta ja henkilötietojen käsittelykäytäntöään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.